UCHWAŁA NR LXXXIX/849/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia
sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) Rada Miejska
w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXIV/803/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2022r. wprowadza
się następującą zmianę:

1. W §2. w ust. 5 dodaje się pkt. 8) w brzmieniu:

„8) posiadaczy legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych na podstawie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powowdów politycznych, na których zostało wydane zezwolenie na
parkowanie”..

2. W § 5 ust. 3 dodaje się pkt. e) w brzmieniu:

„e) zezwolenie dla posiadacza legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych na podstawie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych - jeżeli zezwolenie zostało wyłożone za przednią szybą
pojazdu w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, odstąpienie w tym przypadku możliwe jest po
okazaniu oryginału zezwolenia w biurze SPPN. Zezwolenia wydawane dla posiadaczy legitymacji
Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w dwóch formach tj. na okaziciela
oraz na wskazany numer rejestracyjny, markę pojazdu i numeru legitymacji po uprzednim złożeniu
wniosku do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz