Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/21

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia

ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RADOM” w Radomiu

z dnia 06 grudnia 2021 r.

(tekst jednolity przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 06 grudnia 2021 r.)

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA „ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RADOM”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Stowarzyszenie „Związek Piłsudczyków Radom” zwane dalej w treści statutu „Stowarzyszeniem”

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Radom.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może zrzeszać obywateli polskich, przebywających stale za granicą.

 2. Obywatele polscy, przebywający stale za granicą i będący członkami Stowarzyszenia, mogą zgodnie z prawem miejscowym działać w środowisku Polonii.

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków i stowarzyszeń.

 2. Decyzję w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i związku stowarzyszeń podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie samodzielnie ustala swoją wewnętrzna strukturę organizacyjną, określa cele i sposoby ich realizacji, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały szkoleniowo-organizacyjne.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków..

 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym także członków Stowarzyszenia.

 3. Pracownicy Stowarzyszenia niebędący jego członkami nie korzystają z uprawnień statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§ 8

 1. Stowarzyszenie bierze sobie za wzór Twórcę Niepodległości Polski Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy.

 2. Stowarzyszenie opiera się na wartościach wyrażających się w słowach BÓG-HONOR-OJCZYZNA

 3. Stowarzyszenie podtrzymuje i kontynuuje idee Konfederacji Polski Niepodległej.

 4. Stowarzyszenie zrzesza byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami.

 5. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

§ 9

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego – jako wzorca patriotycznego;

 2. Kształtowanie postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego;

 3. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei Józefa Piłsudskiego, odniesionych do realiów politycznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do służby Ojczyźnie;

 4. Inspirowanie do tworzenia Społecznych Komitetów Budowy: pomników, obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających Józefa Piłsudskiego oraz rewitalizacji i odbudowy istniejących w latach 1918 – 1939;

 5. Prowadzenie właściwej polityki historycznej, walki o kultywowanie tradycji narodowej, propagowanie patriotycznych postaw zarówno w środowiskach lokalnych jak i na szczeblu ogólnokrajowym;

 6. poszerzanie i promowanie wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy o Konfederacji Polski Niepodległej;

 7. kształtowanie właściwych postaw wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej dla poszanowania pamiątek i zabytków znajdujących się na jej terenie oraz poza granicami,

 8. relacjonowanie działań Stowarzyszenia,

 9. angażowanie i integrowanie środowisk lokalnych,

 10. podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań eksploracyjnych przedmiotów mających wartość historyczną, mających na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionu i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,

 11. inicjowanie organizowania opieki medycznej, socjalnej i materialnej oraz pomocy koleżeńskiej dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej będących członkami Stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. prowadzenie własnych badań historycznych,

 2. prowadzenie i popieranie inicjatyw odnowy zabytków,

 3. współpracę z odpowiednimi organami przy ochronie stanowisk archeologicznych,

 4. zbieranie i upowszechnianie materiałów historycznych,

 5. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,

 6. wydawanie i udział w publikacji wydawnictw, broszur, pism, gazetek, plakatów, ulotek,

 7. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami,

 8. upamiętnianie wydarzeń historycznych oraz osób, które odegrały w nich rolę, w szczególności upamiętnianie zapomnianych mogił powstańczych i żołnierskich, pochodzących z różnych okresów, zbieranie relacji od świadków wydarzeń historycznych, tworzenie listy ofiar Wojen Światowych,

 9. uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności poszukiwawczej (eksploracyjnej),

 10. podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań eksploracyjnych przedmiotów mających wartość historyczną, mających na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionu i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,

 11. wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych poszukiwań eksploracyjnych (w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem i działających na obszarach prowadzonych badań terenowych),

 12. rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań statutowych,

 13. oferowanie pomocy w poszukiwaniach przedmiotów mających wartość historyczną innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowanie historii.

 14. organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych

 

 

 

Rozdział 3

Członkostwo Stowarzyszenia

 

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

 

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która spełnia wymogi realizacji statutowych celów Stowarzyszenia określonych w § 8 i § 9 Statutu. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także małoletni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że małoletni poniżej 16 roku życia może być członkiem Stowarzyszenia jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.

 

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

- uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

- zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

- uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu,

- posługiwania się legitymacją członkowską.

2. Członkowie zwyczajni poniżej 18 roku życia, nie mają prawa do udziału w głosowaniu na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak również nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 13.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) realizacji uchwał i wytycznych wydanych przez władze Stowarzyszenia,

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,

5) opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14.


1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym w kwestii realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15.

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym w kwestii realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 

§ 16.

 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia,

b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

c) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

- zalegania z zapłatą składki członkowskiej,

- nie stosowania się do postanowień statutu Stowarzyszenia,

- uchylania się od przestrzegania uchwał i innych ustaleń władz Stowarzyszenia,

- podejmowania działań niezgodnych z interesem i celami Stowarzyszenia,

- naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia,

- popełnienia przez członka Stowarzyszenia przestępstwa umyślnego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu,

d) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony Zarządowi, a także z własnej inicjatywy. Uchwała o wykluczeniu członka zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów. W uchwale Zarząd podaje przyczynę wykluczenia członka.

3. Członek Stowarzyszenia wobec którego został złożony wniosek o wykluczenie, może zostać zawieszony w prawach członka na mocy uchwały Zarządu, do czasu wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie wykluczenia. Uchwała Zarządu w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów.

4. Osoba wykluczona lub zawieszona w prawach członka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stosownej uchwały, ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania i informuje pisemnie o podjętej decyzji Zarząd oraz osobę, która wniosła odwołanie. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członka Stowarzyszenia uznaje się za zawieszonego w prawach członka. Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez Komisję Rewizyjną przywraca pełne prawa członkowskie.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c).

 

§ 18.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 2. Wybieralnymi organami Stowarzyszenia są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

 3. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 1. Uchwały i protokoły organów Stowarzyszenia przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.

 2. W przypadku utraty członkostwa, rezygnacji, zawieszenia w prawach członka lub śmierci jednego z członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje zgodnie z postanowieniami Statutu o wyborze do danego organu.

 3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od daty wyboru.

 4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z wyjątkiem członków poniżej 18-ego roku życia,

b) bez prawa głosu – członkowie wspierający i honorowi oraz osoby trzecie biorące udział w walnym Zebraniu Członków za odrębnym zaproszeniem Zarządu Stowarzyszenia.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej oraz jeżeli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej, uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

5. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie, Zarząd zwołuje je ponownie.

6. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków, uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowa ogólnej liczby członków. Wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

7. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania członków Zarządu oraz odwołania członków Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia. W terminie tym Zarząd powinien także umożliwić członkom zapoznanie się z wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zebranie Członków.

10. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

11. Walne Zebranie Członków przeprowadza Przewodniczący Zarządu, natomiast protokolantem wybrany na początku zebrania Członek Zarządu.

12. W przypadku nieobecność któregoś z ww. członków podczas zebrania Walne Zebranie Członków spośród swojego grona wybiera przewodniczącego i/lub protokolanta.

 

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze lub wyborcze.

3. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, zaś Zwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 2 lata najpóźniej 30 dni kalendarzowych od daty ostatniego zebrania tego typu.

 

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:

a) własnej inicjatywy podjętej większością 2/3 głosów,

b) wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) pisemnego żądania co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku lub wysunięcia żądania.

 

§ 22.

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) określenie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz wytycznych gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) wybieranie i uzupełnianie składów wybieralnych organów Stowarzyszenia,

3) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji,

4) odwoływanie Komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków przed upływem kadencji,

5) uchwalanie Statutu i jego zmian,

6) uchwalanie regulaminów pracy organów Stowarzyszenia i innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9) powoływanie Przewodniczącego Zarządu,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu ze swojej działalności za każdy rok kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ten okres,

11) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przepisami prawa,

12) udzielania – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia,

13) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej,

14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz wniosków członków Stowarzyszenia,

15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków

17) nadawanie i pozbawianie tytułu „Honorowy Członek Stowarzyszenia”.

 

Zarząd

 

§ 23.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie Członków, a w szczególności:

a) Skarbnika

b) Sekretarza

3. Wyboru Prezesa oraz członków zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym.

4. Powołanie pierwszego Zarządu powierza się Zebraniu Założycielskiemu.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

7. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu spośród członków zwyczajnych uczestniczących w Zebraniu.

2. Każdy z biorących udział w głosowaniu oddaje głos na co najwyżej jednego kandydata.

3. Prezesem Zarządu zostaje ten z kandydatów, który otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów.

4. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 3 liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy otrzymali dwie największe liczby głosów.

5. W drugiej turze Prezesem zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał więcej głosów.

6. W przypadku otrzymania w drugiej turze przez więcej niż jednego kandydata takiej samej ilości głosów, następuje kolejna tura głosowania wg zasad podanych w ust. 4 i 5.

 

 

§ 25.

1. Po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków zwyczajnych uczestniczących w obradach, pozostałych członków Zarządu w liczbie dwóch. Skład Zarządu, łącznie z Prezesem Zarządu, nie może przekraczać 3 osób.

2. Wybór członków Zarządu następuje poprzez wskazanie przez każdego
z głosujących nazwisk dwóch kandydatów.

3. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

4. Gdy do obsadzenia pozostaje liczba miejsc w Zarządzie mniejsza od liczby kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów, zarządza się głosowanie ponowne z udziałem tych kandydatów, aż do obsadzenia wszystkich miejsc
w Zarządzie. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 26.

1. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy wybranej liczby członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

2. Zarząd jest upoważniony do składania, w imieniu Stowarzyszenia, oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na Zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 27.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- zwoływanie zebrań Zarządu,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, w stosunku do pracowników etatowych, w razie zatrudnienia przez Stowarzyszenie pracowników etatowych.

 

 

 

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należą:

1) dążenie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) organizowanie i kierowanie statutową działalnością Stowarzyszenia,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5) sporządzanie sprawozdań, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy wydatków,

6) opracowywanie rocznych lub wieloletnich programów działania i planów finansowych,

7) dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia,

8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

9) proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

10) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków propozycji uchwał i wniosków,

11) zapraszanie osób trzecich na Walne Zebranie Członków,

12) przyjmowanie nowych członków,

13) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka w jego prawach,

14) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

15) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego i wspierającego Stowarzyszenia,

16) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru wzoru emblematu Stowarzyszenia i odznak członkowskich,

17) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,

18) ustalanie wysokości i terminów płatności wpisowego oraz składek członkowskich,

19) reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowych zjazdach i konferencjach krajowych oraz w stosunkach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami,

20) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności merytoryczno–finansowej za ostatni rok,

21) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników potrzebnych do prawidłowego prowadzenia Stowarzyszenia,

22) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji, przystępowania do spółek oraz łączenia się w związki stowarzyszeń,

23) wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie na zebraniach organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,

24) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków i Komisji rewizyjnej.

 

Komisja rewizyjna

 

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania bieżącej kontroli nad jego działalnością, w tym działalnością Zarządu Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. Kadencja Komisji trwa 2 lata.

3. Powołanie pierwszej Komisji Rewizyjnej powierza się Zebraniu Założycielskiemu Stowarzyszenia.

4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje poprzez wskazanie przez każdego z głosujących nazwisk trzech kandydatów.

5. Za wybranych do Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

6. Gdy do obsadzenia pozostaje liczba miejsc w Komisji Rewizyjnej mniejsza od liczby kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów, zarządza się głosowanie ponowne z udziałem tych kandydatów, aż do obsadzenia wszystkich miejsc w Komisji Rewizyjnej. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 30.

Do zakresu działań komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym pod względem finansowym oraz zgodności ze Statutem,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,

4) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

6) zwołanie Walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź zawieszenia członków Stowarzyszenia,

8) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji.

 

§ 31.

Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym za odrębnym zaproszeniem Zarządu.

 

§ 32.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 33.

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od:

1) Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2) poszczególnych członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

§ 34.

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia, ani nie może pozostawać z żadnym z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Członek Komisji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Członek Komisji Rewizyjnej pełni funkcję honorowo bez prawa do wynagrodzenia.

 

§ 35.

 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§ 36.

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie, wpisowe i inne świadczenia członków,

b) dobrowolne wpłaty członków,

c) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, a także środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,

d) wpływy z ofiarności publicznej,

e) ruchomości i nieruchomości uzyskane ze środków wymienionych powyżej,

f) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystany do realizacji celów statutowych w ramach wolontariackiej pracy członków.

 

§ 37.

Stowarzyszenie nie może:

1. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków,

2. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 38.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w przyjętym porządku jego obrad.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań, a także wskazywać osobę lub osoby likwidatorów. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 39.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zebrania Przewodniczący Walnego Zebrania