PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia

ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RADOM

 

Radom, Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Struga 1, 26-600 Radom

Dnia 2 września 2021 r. godz. 17.30

 

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania o Komisji Skrutacyjnej

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020

 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2019-2021

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu za lata 2019-2021

 7. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020

 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za lata 2019-2021

 9. Wybór nowego Zarządu ZPR

 10. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej

 11. Plan pracy ZPR na rok 2021/2022

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany statutu ZPR – zgodnie z załącznikiem

 2. zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej – zgodnie z załącznikiem

 3. zatwierdzenie planu pracy ZPR na rok 2021/2022

 1. Wolne wnioski i dyskusja

 2. Zamknięcie Walnego Zebrania

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RADOM

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

l. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.

 1.  Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.

 2. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków Zarząd załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

§2.

1. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Zarządu.

 1. Przewodniczący Zarządu pełni z urzędu funkcje Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, chyba ze zebrani członkowie postanowią inaczej.

 2. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru sekretarza zebrania oraz członków Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

 3. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym zebrani członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, sekretarza zebrania oraz członków Komisji Wyborczej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

 4. Komisja Wyborcza składa się z 3 członków.

 5. Komisja Mandatowo -Skrutacyjna  składa się z 3 członków.

 

§3.

1. Walne Zebranie Członków obraduje według niniejszego regulaminu.

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

§4.

1. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności.

 1. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu członkowi pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków pod warunkiem, że udzielenie pełnomocnictwa nie prowadzi do wystąpienia konfliktu interesów.

 2. Pełnomocnictwa udziela się pisemnie pod rygorem nieważności i dołącza do protokołu Walnego Zebrania Członków.

 3. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownik Stowarzyszenia nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu Członków.

 4. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zebraniu Członków – nie więcej niż siedmiu członków Stowarzyszenia.

 

§5.

 Z obrad Walnego Zebrania Członków sekretarz zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz sekretarz zebrania.

 

Rozdział II

Sprawy wyborcze

§6.

Wybory władz Stowarzyszenia są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§7.

Wybór władz, może odbywać się jawnie, jeżeli uchwała Walnego Zebrania Członków tak postanowi

 

§8.

1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 1. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§9.

1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych Statutem.

 1. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.

 

Głosowanie

§10.

l. Głosowanie na stanowisko:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2)  członków Zarządu,

3)  członków Komisji Rewizyjnej,

odbywa się na karcie wyborczej.

 1. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.

 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

 3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 7 dni od wyboru.

 

Przyjęcie uchwał

§11.

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 1. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z sekretarzem zebrania, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie nad podjęciem uchwały.

 

Wnioski formalne

§12.

 1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

 1. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,

2) przejście do porządku dziennego,

3) głosowanie bez dyskusji,

4) zmianę porządku dziennego,

5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,

6) stwierdzenie kworum,

7) przeliczenie głosów,

8) zmianę Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 1. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie Członków rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§13.

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania Członków można podejmować:

1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

 

Rozdział III

Organy Walnego Zebrania

§14.

Organami Walnego Zebrania Członków są:

1) Przewodniczący Walnego Zebrania Członków,

2) sekretarz zebrania,

3) Komisja Wyborcza,

4) Komisja Mandatowo- Skrutacyjna.

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§15.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków.

 

§16.

 Do obowiązków sekretarza zebrania należy:

 • sporządzanie protokołu Walnego Zebrania Członków,

 • opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,

 • rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

 

§17.

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1) wybór przewodniczącego Komisji,

2)  sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,

3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,

4) sporządzenie list wyborczych,

5) sprawdzenie urny wyborczej,

6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,

7) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,

8)zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

 

§17¹.

Do obowiązków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:

1) wybór przewodniczącego Komisji,

2) sprawdzanie listy obecności i stwierdzanie prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem związanych z wyborem władz Stowarzyszenia,

3) sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,

4) zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków lub
w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych,

5) sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zebrania Członków lub wnioskami formalnymi.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§18.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§19.

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§20.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.