2 lipca 2020 o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Związku Piłsudczyków Radom Zebranie odbędzie się przy ul. Niedziałkowskiego 7/9 (Bistro).

Porządek Zebrania:

1. Wybór protokólanta, zgodnie z § 19 pkt 11 Statutu.

2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania (projekt Uchwały Nr 1)

3. Uroczyste parafowanie POROZUMIENIA pomiędzy Związkiem Strzeleckim a Związkiem Piłsudczyków Radom.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku

 a. przedstawienie działań w 2019 roku:

 b. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok (projekt Uchwały Nr 2)

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.Udzielenie absolutorium członkom zarzadu:

 a. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Dariuszowi Sońcie (projekt Uchwały Nr 3)

 b. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Maksymilianowi Szydłowskiemu (projekt Uchwały Nr 4)

 c. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Markowi Gaworowi (projekt Uchwały Nr 5)

 d. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Arturowi Maciaszczykowi (projekt Uchwały Nr 6)

 f. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Krzysztofowi Bińkowskiemu (projekt Uchwały Nr 7)

7. Projekt zmiany § 23 pkt 2, poprzez zmniejszenie składu Zarządu do 3 osób: prezesa, sekretarza, skarbnika (projekt Uchwały Nr 8).

8. Wolne wnioski

Obecność członków obowiązkowa

Maseczki, niestety, też obowiązkowe